UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Het Instituut voor Biografiek heeft deze website met de uiterste zorg samengesteld. Aan deze website kunnen echter géén rechten worden ontleend. Het Instituut voor Biografiek aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke fouten of tekortkomingen in deze website of voor directe of indirecte schade (in welke vorm dan ook) die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of met de onmogelijkheid (delen van) de website te kunnen raadplegen. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden. Het Instituut voor Biografiek behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo's, afbeeldingen en foto's aan te brengen.

 

INFORMATIE VAN DERDEN

Het Instituut voor Biografiek is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de informatie op websites of enig ander medium waarnaar deze website 'linkt' door middel van een schriftelijke verwijzing of hyperlink. Het Instituut voor Biografiek is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten of afbeeldingen.

 

© Het Instituut voor Biografiek

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens/bestanden/afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Instituut voor Biografiek.

Be the change you want to see in the world; Gandhi

'De ‘basiscursus biografiek’ gaf me een nieuwe richting.'

 

'In de opleiding tot ‘biografisch coach’ kon ik in vrijheid groeien.'


'De cursus ‘autobiografisch schrijven’ was behalve ontroerend
ook transformerend.'


'Biografiek geeft me zelfinzicht, maar is niet therapeutisch,
dat is verrijkend.